4999₺ VE ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ! - PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ 3 TAKSİT! - HAVALE & EFT ÖDEMELERDE % 10'A VARAN İNDİRİM! - TEK ÇEKİM ÖDEMELERDE %8'E VARAN İNDİRİM!
Satış Şartları
Satış Şartları

Tüm kullanıcılar; üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri ve üyelik için gerekli onayları verdikleri an itibariyle iş bu satış sözleşmesini okuduklarını, anladıklarını ve herhangi bir koşula bağlı olmaksızın tamamını kabul ederek onayladıklarını kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.


Satış Sözleşmesi

İşbu Sözleşme, www.mototan.com.tr adresli e-ticaret mağazası sahibi , “ İlkbahar Mh. Kondrad Adenauer Cd. No:62/A ÇANKAYA/ANKARA” adresinde kain “ Mototan Motosiklet “ ( Sözleşmenin devamında “ Mototan “ olarak anılacaktır )  ile “ Müşteri “ arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Mototan ve Müşteri, işbu Sözleşmede tek tek “ taraf “, birlikte “ taraflar “ olarak anılacaktır.

  • Müşteri ,“Mototan Motosiklete ait  e-ticaret mağazası “ www.mototan.com.tr “ ye üye olan ve veya işbu e-ticaret mağazasından alışveriş yapan 3. Gerçek veya tüzel kişi ya da kişilerdir.

Madde – 1

İş bu sözleşmenin konusu, Mototan'ın, müşteriye satışını yaptığı, işbu Sözleşmenin 2. Maddesinde nitelikleri ve satış fiyatları belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun , Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleridir. 


Madde – 2

SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ,Ödeme Sekli ve sair her tür detayları, sitede belirtildiği gibi olup, Mototan'ın işbu maddede bahsi geçen bilgi ve detayları herhangi bir koşula bağlı olmaksızın dilediği zaman dilediği şekilde değiştirme ve veya Sözleşme konusu olmaktan çıkarma hakkı saklıdır. Bu hususta Müşteri Mototandan herhangi bir tazminat ve veya sair talepte bulunmayacağını işbu Sözleşme ile peşinen Kabul beyan ve taahhüt eder.


Madde – 3

GENEL HÜKÜMLER

3.1 – Müşteri, Madde 2de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup tam olarak anladığını ve bilgi sahibi olduğunu; bu anlamda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2 – İşbu Sözleşme konusu ürünün, satın alan Müşteriye teslim şekli, Mototan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenecek olup; Müşteri, Mototan tarafından belirlenen teslim şeklini peşinen kabul ettiğini işbu Sözleşme ile beyan ve taahhüt eder.

  • Mototan dilerse, Sözleşme konusu ürünü Müşterinin yazılı olarak bildireceği adrese kargo aracılığıyla gönderebilir,
  • Mototan dilerse, Sözleşme konusu ürünün Müşteri tarafından, Müşteriye yakın bir Mototan Motosiklet şubesinden teslim almasına karar verebilir.

Sözleşme konusu ürün, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca, Müşterinin işbu Sözleşme konusu ürünü satın almasından itibaren  30 ( otuz ) günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için Müşterinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ; işbu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve Mototan tarafından tercih edilen teslim şekline bağlı olarak müşteri tarafından yazılı olarak bildirilecek adreste kendisine veya yine yazılı olarak bilgilerini vereceği  kişi veya kuruluşa teslim edilir veya Müşteri tarafından işbu Sözleşme hükümlerince belirlenecek Mototan Motosiklet şubesinden teslim alınır.

3.3 - Sözleşme konusu ürün, müşteriden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Mototan sorumlu tutulamaz.

3.4 – Mototan, işbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. Satışa konu ürünün nakliye bedeli Müşteri tarafından karşılanacaktır.

3.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda Müşteri tarafından onaylanmış olması ve satış bedelinin, e-ticaret mağazasında kendisine sunulacak seçenekler arasından Müşterinin tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ve veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Mototan ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürüne ilişkin fatura Mototan tarafından kesilebileceği gibi; Mototan'ın belirleyeceği Mototan Motosiklet Yetkili Bayii tarafından da kesilebilecektir. Bu hususta karar verme hakkı Mototan'a ait olup, Müşterinin herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

3.6 - Ürünün tesliminden sonra Müşteriye ait kredi kartının Müşterinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Mototan'a ödememesi halinde, Müşteri kendisine veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü; bahsi geçen durumun Mototan tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren  3  ( üç ) is günü içinde Mototan'a  göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri Müşteriye aittir.

Ürünün tesliminden sonra Müşteriye ait kredi kartının Müşterinin kusurundan kaynaklanan herhangi bir sebeple  yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Mototana ödememesi halinde, Mototan dilerse işbu maddenin birinci bendi uyarınca malın gönderilmesi talebinde bulunabileceği gibi, malın Müşteride kalmasını ve bedelinin DERHAL Müşteri tarafından eksiksiz olarak ödenmesini de talep edebilir. Müşteri, Mototan'ın talebi ile bağlıdır.

3.7 –Mototan,  mücbir sebepler ve veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve işbu maddede sayılmayan başkaca beklenmeyen haller nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde veya hiç teslim edemez ise, durumu Müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişinin iptal edilmesi veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde, Mototan 7 gün içinde Müşteriye ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın Müşterinin hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Müşteriye bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Mototan sorumlu tutulamaz.

3.8 - Müşteri ve/veya Müşterinin teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin; nakliye esnasında meydana gelen arızalar hariç olmak üzere, Mototan'ın kusurundan kaynaklanan sebeplerle arızalanmış olmaları durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler Mototan'a, Müşteri tarafının teslim alındığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri Mototan tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, Müşteri teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.

3.9- İşbu sözleşme, Müşteri tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirildikten sonra)  geçerlilik kazanır.


Madde – 4

CAYMA HAKKI:

Müşteri, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılabilmesi için bu süre içinde Mototana faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya Müşteriye teslim edilen ürünün Müşteriye gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin Müşterinin kredi kartı hesabına iade edilmesi için Mototan ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı Mototan sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Müşteriye aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler ( örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler, tek kullanımlık ürünler, spreyler, temizlik gereçleri hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve benzeri nitelikte ürünler )ile ilgili olarak cayma hakkinin kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

SİPARİŞ İPTALİ:

Müşteri, vermiş olduğu siparişi iptal etmek isterse; sipariş konusu ürün kargoya verilmeden önce 0 312 491 60 66 nolu telefondan Mototanı arayacak ya da www.mototan.com.tr adresine mail gönderecektir. Müşterinin iptal talebini işbu maddede düzenlenen şekilde telefon ya da mail aracılığıyla ürünün kargoya verilmesinden önce Mototana iletmiş olduğunun ispatı yükümlülüğü Müşteriye aittir. Aksi ispat edilmediği sürece ürünün kargoya verilmiş olduğu Kabul edilecektir.

Müşteri, vermiş olduğu siparişin durumunu; www.mototan.com.tr e-ticaret mağazasına üye girişi yaptıktan sonra “siparişleriniz “ menüsünden takip edebilecektir. Kargoya verilmiş ürünler için iptal işlemi yapılamaz, iade prosedürleri uygulanır.


Madde – 5

YETKILI MAHKEME:

Is bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Mototan'ın yerleşim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, Müşteri bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.


 

Ücretsiz Kargo

4999₺ ve üzeri alışverişlerinizde

Güvenli Ödeme

%100 güvenli ödeme

7/24 Destek

Müşteri hizmetleri